449 kr kvar till fri frakt!

449 kr kvar till fri frakt!

Policy för kamerabevakning

ALLMÄNT
Ur&Penn AB, organisationsnummer 556438-6950 med adress Box 934, 194 29 Upplands Väsby, Sverige (”Ur&Penn”, “vi” eller “oss”), använder kamerabevakning med inspelning i enlighet med vad som framgår av denna policy. Policyn utgör ett tillägg till bolagets personuppgiftspolicy.

 

Tillämpliga lagar

Ur&Penn följer de bestämmelser som gäller kamerabevakning enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) och dataskyddsförordningen. Material från kamerabevakning utgör personuppgifter om en fysisk person kan identifieras och reglerna om personuppgiftshantering som framgår av dataskyddsförordningen blir då tillämpliga.

Ansvarig

Ansvarig för kamerabevakningen och personuppgiftsansvarig är Ur&Penn AB, organisationsnummer 556438-6950.


Principer för kamerabevakning

Kamerabevakningen sker utifrån nedanstående tre principer:

  1. bevakningen sker endast för särskilda och berättigade ändamål,
  2. ändamålen med bevakningen dokumenteras, och
  3. bevakningen sker inte i större omfattning än vad som behövs för att tillgodose ändamålen med bevakningen.

Ändamål

Ur&Penn använder kamerabevakning för att förebygga och beivra brott och skapa trygghet för bolagets anställda, kunder och för Ur&Penn som bolag. Det inspelade materialet används inte för något annat ändamål, i större omfattning än vad som behövs för att tillgodose ändamålen eller på något otillbörligt sätt.

 

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för Ur&Penns kamerabevakning är berättigat intresse. Ur&Penns berättigade intresse är att förebygga brott och skapa trygghet för våra kunder, våra anställda och för oss som bolag. Ur&Penn har gjort en intresseavvägning mellan bolagets intresse av att utföra kamerabevakning och de registrerades intresse av skydd mot intrång i den personliga integriteten. Bolaget har gjort en helhetsbedömning och bl.a. beaktat att kamerabevakningen sker för säkerhetsändamål (för att förebygga och beivra brott och skapa trygghet), att det finns interna regler som begränsar tillåten kamerabevakning, att det typiskt sett finns en risk för brott i den typ av verksamhet som bolaget bedriver, att de registrerade har informerats om behandlingen, att endast några få personer har tillgång till det inspelade materialet, att materialet inte sparas längre tid än vad som anses nödvändigt, att det finns rutiner för gallring m.m. Bolaget anser att kamerabevakning är motiverad eftersom bevakningsintresset väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.

 

Lagringstid

I enlighet med gällande lagstiftning använder vi det inspelade materialet endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka materialet har samlats in eller för att iaktta tillämpliga rättsliga krav. Ur&Penn kommer i normala fall endast spara det inspelade materialet under trettio (30) dagar. Därefter kommer insamlat material att förstöras, förutsatt att materialet inte behöver sparas ytterligare tid, t.ex. på grund av att en brottsutredning pågår.

 

Tillgång till det inspelade materialet

Det inspelade materialet förvaras på en säker plats och behandlas endast av behörig personal vid utförandet av deras arbetsuppgifter och endast för de ändamål som angetts ovan.

 

Överföring av personuppgifter

Ur&Penn lämnar inte ut inspelat material från bevakningen i andra fall än till brottsbekämpande myndigheter eller liknande.

 

Dina rättigheter

RÄTT TILL TILLGÅNG
I enlighet med lag har du rätt att av oss begära information om vilka personuppgifter Ur&Penn behandlar om dig. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss. Vi kommer därefter att vilja säkerställa din identitet. Vi besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. I det fall vi inte kan uppfylla dina önskemål kommer vi att meddela dig detta och ange varför, t.ex. att rätten till en kopia inverkar menligt på andras rättigheter och friheter. Vi skickar informationen till dig via en tjänst där materialet kan visas först efter verifiering.

RÄTT TILL ÄNDRING, BORTTAGNING AV PERSONUPPGIFTER, DATAPORTABILITET MM.
På sätt och begränsat till vad som föreskrivs i lag har du rätt att begära borttagning, rättelse eller ändring av dina personuppgifter, neka till behandling av dina personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter, samt få överfört (porterat) de personuppgifter du lämnat till oss. I det fall vi inte kan uppfylla dina önskemål kommer vi att meddela dig detta och ange varför. Det kan t.ex. krävas att vi behåller en del av dina personuppgifter efter att du begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet enligt gällande lag att vi behåller vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov.

RÄTT TILL INVÄNDNINGAR
Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av berättigat intresse efter en intresseavvägning. Vi måste då, efter att du har specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre.

Ändringar och klagomål

ÄNDRINGAR/JUSTERINGAR I POLICYN
Ur&Penn har rätt att göra ändringar i denna policy.

KLAGOMÅL
Om du anser att vi utför kamerabevakning eller behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig att snarast anmäla detta till oss. Du har också möjlighet att vända dig till Datainspektionen om du har klagomål på vår kamerabevakning eller personuppgiftsbehandling.

 

SKADESTÅND
Om du anser att du lidit skada på grund av att vår kamerabevakning eller behandling av dina personuppgifter har skett i strid med lag kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka talan vid domstol.

KONTAKTA OSS

Har du frågor eller vill lämna synpunkter på policyn och våra sekretessrutiner, kontakta oss på: [email protected] eller ring kundtjänst på 08-506 664 00.


Senast uppdaterad: 2021-03-09

 

Detta block är inte aktiverat. Kontakta Vendre för att aktivera blocket